Możliwości finansowania stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością- część I

Możliwe do uzyskania wsparcie przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej w przedsiębiorstwie można podzielić na dwie podstawowe kategorie: wsparcie przedzatrudnieniowe oraz wsparcie pozatrudnieniowe.

W zakresie pierwszej kategorii, biorąc pod uwagę profil prowadzonej działalności oraz miejsce planowanego do utworzenia stanowiska pracy można wyróżnić: 

a) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- klasyczna pula środków. 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej przez Urząd osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy. Powiatowy urząd pracy może zwrócić koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w zawartej umowie, nieprzekraczające 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, zakup urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
Średni czas od złożenia Wniosku po uzyskanie decyzji: 30 dni. Średni czas od złożenia Wniosku po uzyskanie refundacji 60 dni. Zabezpieczenie: różne formy, w tym preferowana przez Operatora: poręczenie osób trzecich. 

b) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej- pula środków przeznaczona wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który: 
prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy; 
przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obecnie jest to kwota 4.839,24 zł. ). Zwrotu kosztów dokonuje starosta na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa wysokość pomocy oraz prawa i obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy). Warunkiem dokonania zwrotu  kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. Zwrot kosztów obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym. Jednakże zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.
Średni czas od złożenia Wniosku po uzyskanie decyzji: 30 dni. Średni czas od złożenia Wniosku po uzyskanie refundacji 60 dni. Zabezpieczenie: różne formy, w tym preferowana przez Operatora: poręczenie osób trzecich. 

O innych możliwościach finansowania będziemy informować w kolejnych postach! Czytajcie nas! 


Copyright © ASYSTENT PRACODAWCY | Blog. Designed by OddThemes