Uprawnienia pracownika z niepełnosprawnością

Pracodawca zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością musi pamiętać o ograniczeniach i uprawnieniach jakie wiązać się mogą ze stanem zdrowia. Oprócz obowiązku dostosowania stanowiska pracy do specyficznych potrzeb pracownika obowiązuje szereg ustawowych regulacji różnicujących sposób świadczenia stosunku pracy wynikających nie tylko z Kodeksu Pracy, ale i ustawy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)


OGRANICZONY CZAS PRACY 

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, przy czym w wypadku osoby z niepełnosprawnością zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Należy również pamiętać, iż osoba z orzeczoną niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Skąd zatem tak wielu pracowników z niepełnosprawnością obejmujących etaty pracowników ochrony?  Przepisów od ust. 1 do ust. 3 nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Pracodawca musi posiadać w dokumentacji kadrowej odpowiednią dokumentację.

DODATKOWA PRZERWA W PRACY


Zgodnie z Art. 134. kodeksu pracy jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością musi pamiętać, iż taki pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy (wykraczającej poza tą określona w Kodeksie Pracy). Dodatkowy czas przerwy wynikający z zapisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 15 minut i  - o czym nie może zapominać pracodawca - jest wliczany do czasu pracy, oraz nie jest ograniczony minimalnym wymiarem zatrudnienia.

DODATKOWY URLOP 

Pracownikowi z niepełnosprawnością zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Należy pamiętać, iż  prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa dopiero po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych dwóch stopni niepełnosprawności.

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej jednak niż raz w roku. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest jednak posiadanie skierowania do uczestnictwa w tym turnusie od lekarza, pod którego opieką znajduje się ta zatrudniana osoba, bądź też w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Co istotne dla pracodawcy - wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy w obu wskazanych powyżej przypadkach oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Nie oznacza to jednak, iż dodatkowy wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowego zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia się sumuje.Ustawodawca wskazał, iż łączny wymiar urlopu i zwolnienia od pracy, o których mowa powyżej  nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

MOMENT UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH 

Osobie z niepełnosprawnością przysługują uprawnienia pracownicze odpowiednio od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj:  począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, a w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę z niepełnosprawnością wlicza się do stanu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Ustawa wskazuje, iż bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

(AP)

Zdjęcie autorstwa rawpixel.com Pexels

Copyright © ASYSTENT PRACODAWCY | Blog. Designed by OddThemes